MINI Dealer

Rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens .

We verwerken uw gegevens alleen indien dat is toegestaan door een toepasselijke wettelijke regelgeving. Met name zullen we uw gegevens verwerken op basis van artikel 6 en 9 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming en op basis van toestemming overeenkomstig artikel 7 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming. Hier zullen we de verwerking van uw gegevens onder meer baseren op de volgende rechtsbeginselen. Houd er rekening mee dat dit geen uitputtende noch definitieve lijst is van de rechtsbeginselen, maar slechts voorbeelden zijn teneinde de beginselen transparanter te maken.

 

 • Toestemming (artikel 6, lid 1, pagina 1 a), artikel 7 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming of artikel 9, lid 2 a), artikel 7 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): we zullen bepaalde gegevens uitsluitend verwerken op basis van de toestemming die u uitdrukkelijk en uit eigen beweging hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken.
 • Naleving van een overeenkomst/precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1 pagina 1 b) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): voor de inleiding en/of uitvoering van uw contract met MINI, BMW dealervestigingen en MINI partners hebben we toegang tot bepaalde gegevens nodig.
 • Vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1 pagina 1 c) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): MINI is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. We moeten bepaalde gegevens verwerken om deze verplichtingen te vervullen.
 • Bescherming van rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, pagina 1 f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): MINI zal bepaalde gegevens verwerken om haar rechtmatige belangen of de belangen van derden te beschermen. Dit is echter alleen van toepassing indien uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons in afzonderlijke gevallen.

Veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens .

Sommige diensten kunnen alleen worden aangeboden als u uw locatie of de locatie van uw voertuig bekendmaakt. We nemen de vertrouwelijkheid van deze locatiegegevens zeer ernstig op.

Uw locatiegegevens (inclusief gegevens die worden ingezien in het kader van onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig) zijn derhalve beschermd met de volgende veiligheidsmaatregelen:

 

 • Ze worden uitsluitend opgeslagen in een vorm die naar u of uw voertuig kan worden teruggeleid voor zover dat is vereist om te voldoen aan het beoogde doel waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • Gegevens worden uitsluitend verzameld en geopend in deze vorm wanneer deze zijn vereist om de gevraagde dienst te leveren.
 • Gegevens worden ook verzameld en geopend in deze vorm voor zover we wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan of door te geven.
 • Gegevens voor de lokalisering van het voertuig en gegevens voor de lokalisering van een mobiel apparaat/uw mobiele apparaat worden uitsluitend gekoppeld indien dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren.
 • Enig ander gebruik van locatiegegevens ten behoeve van analyse vindt plaats met behulp van gegevensbestanden die van tevoren zijn geanonimiseerd.
 • Wij, uw BMW dealervestiging, en uw MINI partner hebben mogelijk toegang tot de gegevens voor lokalisering van het voertuig en BMW AG heeft mogelijk toegang tot de gegevens voor lokalisering van het/uw mobiele apparaat via de geleverde diensten (zoals MINI Connected).
 • Bij de aankoop van het voertuig of de activering of configuratie van de MINI Connected-diensten of de MINI Connected App ontvangt u een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die worden overgedragen om locatiespecifieke diensten te bieden. 
 • Via de MINI Connected-portal, de MINI Connected App of direct in het voertuig – indien dat technisch mogelijk is – kunt u instellen of we toestemming hebben om deze gegevens te blijven verzamelen en verwerken, waarmee toekomstige verwerving van gegevens kan worden voorkomen. Houd er wel rekening mee dat we mogelijk niet langer in staat zijn om bepaalde aspecten van onze diensten te bieden als u de verzameling van locatiegegevens hebt beperkt.