Digitaledienstenverordening (Digital Services Act, "DSA")

Voor zover de BMW Group Nederland ("BMW", "wij", "ons", "onze") op deze website bemiddelingsdiensten in de zin van art. 3 letter g) DSA aanbiedt, geldt hiervoor de volgende informatie:

1) Aanspreekpunt in verband met de DSA (art. 11 en 12 DSA)

Ons centrale aanspreekpunt voor de instanties van de lidstaten, de commissie en het in art. 61 DSA genoemde orgaan (art. 11 lid 1 DSA) evenals voor gebruikers van onze diensten (art. 12 lid 1 DSA) is

E-mail: DSA-MINI@MINI.nl

U kunt ons tevens telefonisch bereiken via: 0800 – 099 22 34

U kunt met ons in de Nederlandse taal en tevens in het Engels communiceren.

2) Transparantieverslagen (art. 15 DSA)

Volgens art. 15 lid 1 DSA zijn wij verplicht om jaarlijks transparantieverslagen over de door ons uitgevoerde moderatie van inhoud te publiceren. Een dergelijk verslag zal te zijner tijd op deze plek worden gepubliceerd.

3) Meldings- en actieprocedures (art. 16 DSA)

Conform art. 16 DSA hebben personen en instanties de mogelijkheid om informatie over volgens hun onwettige inhoud op www.MINI.nl en hieraan gelieerde websites en/of extensies te melden. Dit kunt u via een e-mail aan: DSA-MINI@MINI.nl doen. Als u een dergelijke melding wilt doen, dient u in uw melding de volgende punten aan te geven:

 1. een voldoende onderbouwde toelichting waarom u de betreffende informatie als onwettige inhoud beschouwd;
 2. een eenduidige vermelding van de exacte elektronische opslaglocatie van deze informatie, zoals het exacte URL-adres resp. de exacte URL-adressen, of, voor zover vereist, aanvullende informatie over het soort inhoud en het concrete type van de dienst, voor de bepaling van de onwettige inhoud;
 3. uw naam en uw e-mailadres (tenzij het om informatie gaat waarbij u ervan uitgaat dat deze betrekking heeft op strafbare feiten op het gebied van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, kinderpornografie, grooming of het aanzetten tot, de medeplichtigheid aan of pogingen tot het plegen van dergelijke strafbare feiten). In deze of andere gevallen waarbij u een melding zonder identiteitsvaststelling wilt doen, kunt u contact opnemen met; 0800 – 099 22 34
 4. een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat uw in de melding opgenomen informatie en uitleg correct en volledig is.

Wij zullen alle meldingen tijdig, zorgvuldig, zonder willekeur en objectief verwerken. Wij zullen onze beslissing onmiddellijk aan de persoon of instantie die de melding heeft gedaan, doorgeven en naar mogelijke rechtsmiddelen verwijzen.  

4) Informatie over beperkingen met betrekking tot gebruikersinhoud (art. 14 lid 1 zin 3 DSA), ons interne klachtenafhandelingssysteem (art. 20 DSA) evenals mogelijkheden voor een buitengerechtelijke geschillenbeslechting (art. 21 DSA)

Wanneer de volgende informatie betrekking heeft op ons interne klachtenafhandelingssysteem (art. 20 DSA) en op mogelijkheden voor een buitengerechtelijke geschillenbeslechting (art. 21 DSA), heeft deze uitsluitend betrekking op gebruikers van diensten van BMW waarbij het om "online-platformen" in de zin van de DSA gaat. Dat zijn: MINI Stocklocator, MINI proefrit aanvraag, MINI Occasions, MINI werkplaats afspraak planner & BMW Financial Services

Wij kunnen bepaalde beperkende beslissingen met betrekking tot de inhoud of accounts van gebruikers van onze bemiddelingsdiensten (inclusief meldende personen en instanties) in de zin van de DSA treffen als wij van mening zijn dat gebruikers de wet of onze algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden voor de betreffende bemiddelingsdienst (hierna: "voorwaarden") hebben overtreden. Wij kunnen bijvoorbeeld besluiten om (i) de zichtbaarheid van gebruikersinhoud te beperken of te blokkeren, (ii) de levering van onze diensten aan gebruikers volledig of gedeeltelijk te staken of de beëindigen, (iii) de gebruikersaccount te schorsen of stop te zetten, (iv) mogelijkheden voor het genereren van inkomsten door gebruikersinhoud te beperken of (v) ondernemers het gebruik van hun online-marktplaatsen te ontzeggen als wij deze ondernemers niet zoals door de DSA is voorgeschreven, kunnen identificeren (traceren). Wij kunnen ook besluiten om geen actie te ondernemen naar aanleiding van een door gebruikers ingediende melding over inhoud die potentieel illegaal is of inbreuk maakt op onze voorwaarden.

 • Intern klachtenafhandelingssysteem:
  Wanneer gebruikers het niet eens zijn met een dergelijk besluit, kunnen zij via ons interne klachtenafhandelingssysteem kosteloos een klacht tegen het besluit van BMW indienen. Klachten kunnen binnen 6 maanden na ontvangst van de bestreden beslissing via het e-mailadres van DSA-MINI@MINI.nl worden ingediend. Wanneer wij voor de afhandeling van de klacht aanvullende informatie nodig hebben, kunnen onze medewerkers contact opnemen met de klagers. Klachten worden tijdig, niet-discriminerend, zorgvuldig en zonder willekeur onder toezicht van gekwalificeerd personeel afgehandeld. Zodra wij een besluit hebben genomen, zal dit onmiddellijk aan de klager worden medegedeeld.
 • Buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij erkende organen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting:
  Voor de beslechting van geschillen van binnen het kader van ons interne klachtenafhandelingssysteem genomen besluiten, bestaat o. a. de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting via een zogenoemd goedgekeurd orgaan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van art. 21 DSA. Goedgekeurde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen zijn door de EU-lidstaten uitdrukkelijk goedgekeurde, onpartijdige en onafhankelijke instanties die op grond van hun capaciteiten en hun vakkennis in staat zijn om de aan hun voorgelegde geschillen te onderzoeken. BMW zal binnen het kader van de wettelijke eisen met het buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorgaan samenwerken. BMW is echter niet gebonden aan de besluiten van het buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorgaan.

  Aanvullende informatie over een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting wordt eventueel met mogelijke beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld aan de gebruikers doorgegeven.

Door voorgaande informatie wordt het recht van gebruikers om een vordering jegens BMW in te dienen bij de rechtbank niet ingeperkt.

5) Maatregelen ter bescherming van misbruik (art. 23 DSA)

Wij schorsen de levering van onze diensten aan gebruikers die herhaaldelijk duidelijk onwettige inhoud beschikbaar stellen na een voorafgaande waarschuwing gedurende een redelijke periode. Daarnaast stoppen wij met de afhandeling van meldingen en klachten die via de meldings- en actieprocedures resp. interne klachtenafhandelingssystemen van personen of instanties of klagers binnenkomen die herhaaldelijk duidelijk ongegronde meldingen of klachten indienen, na een voorafgaande waarschuwing gedurende een redelijke periode. Bij het besluit tot schorsing/stopzetting beoordelen wij per geval tijdig, zorgvuldig en objectief of de gebruiker, de persoon, de instantie of de klager betrokken is bij misbruik. Hierbij houden wij rekening met alle relevante feiten en omstandigheden die op basis van de beschikbare informatie tot onze beschikking staan. Tot de omstandigheden waarmee wij rekening houden voor de beoordeling of er sprake is van misbruik en welke periode van een eventuele schorsing/stopzetting redelijk is, behoren minstens:

 1. de absolute hoeveelheid aan duidelijk onwettige content die binnen een bepaalde periode beschikbaar werd gesteld;
 2. het relatieve aandeel hiervan aan de totale hoeveelheid van de binnen een bepaalde periode beschikbaar gestelde afzonderlijke content of de binnen een bepaalde periode ingediende meldingen;
 3. de ernst van de gevallen van misbruik, inclusief het soort onwettige content en de gevolgen hiervan;
 4. de bedoelingen van de gebruiker, persoon, instantie of klager, voor zover deze bedoelingen kunnen worden bepaald.

6) Inwinnen van zelfcertificeringen

BMW stelt alles in het werk om tot 16-02-2025 van alle verkopers die via de op deze website toegankelijke online-platformen producten en/of diensten aanbieden, een zelfcertificering conform art. 30 lid 1 letter e) DSA in te winnen waarin zij zich verplichten om alleen producten en diensten aan te bieden die aan de toepasselijke Uniewetgeving voldoen. Wij beschikken van alle sinds 17 februari 2024 op deze online-platformen goedgekeurde verkopers over deze zelfcertificering.